KVKK

KVKK

iplikbox.com - KVKK Aydınlatma Metni

Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Veri sorumlu sıfatıyla Lumos Soft Teknoloji ve Yazılım Çözümleri Anonim Şirketi (“İplikBox”) olarak, www.iplikbox.com alan adlı internet sitemizin (“İplikBox İnternet Sitesi”) kullanıcılarının, İplikBox İnternet Sitesinde sağladığımız hizmetlerimizden güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde faydalanmaları için, kullanıcıların gizliliğinin sağlanmasına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (kısaca “Metin” olarak anılacaktır), İplikBox İnternet Sitemizde yer alan Çerez Politikamız ile bir bütün halindedir. Bu nedenle, işbu Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile Çerez Politikamızı birlikte incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

İşbu Metin, İplikBox İnternet Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, İplikBox işbu Metin ile İplikBox İnternet Sitesinin işletilmesi sırasında her tür kullanıcılar (genel olarak “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından İplikBox ile paylaşılan veya Veri Sahibinin İplikBox İnternet Sitesini kullanımı sırasında İplikBox’in ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

İplikBox İnternet Sitesi kullanıcıları, işbu Metin ile İplikBox İnternet Sitesini kullanımlarına ilişkin olarak kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilmektedir.

Hangi Kişisel Veriler İşlenir?

Yukarıda belirtilen Kanun uyarınca kişisel veri sayılan ve İplikBox tarafından işlenen kullanıcı verileri şunlardır: ad, soyadı, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı numarası, kredi kartı CVC kodu, kredi kartı son kullanım tarihi, imei numarası, sipariş bilgisi ve geçmişi, e-posta adresi, kullanıcı adı, IBAN bilgisi, hesap numarası bilgisi, fatura bilgileri, müşteri değerlendirmeleri/yorumları, vergi kimlik numarası, site ziyaret bilgisi, şifre, parola, IP bilgileri.

Aksi belirtilmedikçe, işbu Metin kapsamında arz edilen koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi yukarıda belirtilen verileri kapsayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, Kanunun 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecektir. Bu şekilde oluşturulmuş verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Metin hükümlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İplikBox kişisel verileri, İplikBox İnternet Sitesi üzerinden kullanıcıların işlemlerinden toplanmakta ve işbu Metinde belirtilen amaç ve nedenlerle işlemekte ve aktarmaktadır.

İplikBox, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işleyebilmektedir:


 • İplikBox İnternet Sitesi kapsamında üyelik kaydı yapılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması.
 • İplikBox’un ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • Faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek.
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket ve aktiviteler yürütmek.
 • İplikBox ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temininin sağlanması.
 • Kullanıcıların İplikBox İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden etkin bir şekilde faydalandırılması.
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve İplikBox İnternet Sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
 • İplikBox tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.
 • plikBox tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.
 • İplikBox tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan işlemlerin yapılması.

İplikBox tarafından işlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İplikBox’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza gereğince işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İplikBox’un elektronik veya fiziki ortamda iletilen kişisel verileriniz işbu Metin’de yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. maddeleri uyarınca; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Açık Rıza

Veri Sahibinin açık rızasının olması durumunda, İplikBox, Veri Sahiplerinin İplikBox İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri işleyebilecektir:


 • İstatistik oluşturulması ve profilleme yapılması.
 • Kullanıcı deneyiminin artırılması.
 • Doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama.
 • Kullanıcıya özel promosyonların oluşturulması ve ilgili kullanıcıya iletilmesi.
 • Belirtilen kapsamlarda elde edilen verilerin reklam ve materyal içeriğinde kullanılması.

Belirtmek gerekir ki, İplikBox, aşağıda belirtilen şekillerde ve belirtilen taraflarla, yukarıda belirtilen koşullar kapsamında Kişisel Verileri paylaşabilecektir.

Nasıl Aktarılır?

İplikBox işbu Metinde belirtilen amaçlar ve esaslar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri ve elde ettiği yeni verileri, hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve iş ortaklarına aktarabilmektedir. Bununla birlikte İplikBox Kişisel Verileri ve bu veriler ile elde ettiği yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına, hosting servis sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine ve gerekmesi halinde hukuk bürolarına aktarabilmektedir:


 • Operasyonel değerlendirme yapmak,
 • Veri Sahibi kullanıcının güvenliğini sağlamak,
 • Hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek,
 • Müşteri anketleri yapılmasını sağlamak,
 • İplikBox İnternet Sitesi hizmetlerinde oluşan hataları gidermek ve benzeri amaçlar.

İplikBox, yukarıda yer alan ve Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri, İpl şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları ve yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Öte yandan İplikBox söz konusu Kişisel Verileri, anonimleştirerek veya anonimleştirmeden, Kanunun 9. maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve açık rıza doğrultusunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve Kullanma Yöntemleri

Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11’de yer almakta olup aşağıdaki gibidir.


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hüküm ve yukarıda yer alan hüküm uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin hukuka ve Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve Kullanma Yöntemleri

Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan İplikBox Yönetimi olarak,


 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmak,
 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmak,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için, sistemi oluşturmak, uygulamak ve yürütmek için; performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmek, faaliyetlerin uygulanabilirlik şartlarını sağlayarak gerçekleşmelerini sağlamak,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek ve sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmek,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin, yasal ve tüzel bağlamlarının, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini tespit etmek, dengeli biçimde karşılamak, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemek, mükemmellik yaklaşımını benimsemek ve benimsetmektir.
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

İlgili kişiler,KVK Başvuru Formunu kullanarak, kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için, mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresi info@iplikbox.com vasıtasıyla başvuru gerçekleştirebilirler veya Prestige24 Plaza, Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sk.No:17 Kat:12 D:83, Bahçelievler/ İstanbul adresine şahsen ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerine ilişkin başvuru gerçekleştirilebilirler. İşbu usullere ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerinde yer alan başvuru usullerine uygun başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Talebiniz niteliğine göre en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifede ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Onayım ile, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Lumos Soft Teknoloji ve Yazılım Çözümleri A.Ş.(“İplikBox”) ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetler hakkında, tarafımla; paylaştığım kimlik ve iletişim bilgilerim çerçevesinde elektronik iletişim araçları (SMS, e-posta, telefon ile arama) üzerinden genel/özel ürün, hizmet ve imkanların duyurulması ve müşteri anketleri yapılması için iletişime geçilmesine ve ilgili kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum. Bilgilendirildiğimi ve bu kapsamda tarafıma ticari ileti gönderimine onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

İLK ve TEKİPLİK AĞI
Yeni Müşterilere mi
Ulaşmak İstiyorsunuz ?
İplik Fiyatlarını Keşfet!